Pielęgniarka siedząca przy łóżku starszej kobiety

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Dorota Warchala
pielęgniarka

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.

Świadczenia opiekuńcze w ramach Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej udzielane w warunkach domowych, realizowane są przez pielęgniarkę we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz z położną podstawowej opieki zdrowotnej.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej kwalifikowani są przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji, którzy w ocenie kartą oceny pacjenta uzyskali od 0 do 40 punktów.

Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej zapewnia wyroby medyczne zgodnie z wyposażeniem nesesera pielęgniarskiego, o którym mowa w obwiązujących przepisach; pacjent lub jego rodzina lub opiekun faktyczny zapewnia środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku stwierdzenia przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej w trakcie wizyty u pacjenta, zmian w jego stanie zdrowia świadczących o zaostrzeniu choroby lub wystąpieniu powikłań, zobowiązana jest ona do:
1.  niezwłocznej konsultacji zaistniałej sytuacji z lekarzem podstawowej opieki  zdrowotnej, do którego zadeklarowany jest pacjent,
2.  w razie konieczności – do wezwania Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Iwanowice Dworskie

Maszków