RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pacjentów zgodnie z wymogami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że :

 1. Administratorem danych osobowych jest Eskulap sp. z o.o. , Maszków 99, 32-095 Maszków.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, ocena zdolności pracownika do pracy, diagnoza medyczna, zapewnienie opieki zdrowotnej, zabezpieczenie społeczne, leczenie, zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest :
  1. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 24  ustawy z dnia   6 listopada 2008 roku  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dotyczącego prowadzenia dokumentacji medycznej;
  2. niezbędność przetwarzania do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
 6. Administrator ma prawo przekazać dane osobowe odbiorcom w przypadkach określonych przepisami prawa oraz w przypadku zlecenia podmiotowi zewnętrznemu wykonania usług niezbędnych do należytego wykonania usługi medycznej.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Okresem przechowywania danych jest okres 20 letni zgodnie z   29  ustawy z dnia   6 listopada 2008 roku  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora :
  1. sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe;
  2. usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli :
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   3. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie polskim;
  3. ograniczenia przetwarzania, jeżeli :
   1. kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. przeniesienia danych jeżeli dane są przetwarzane są na podstawie zgody lub umowy zawartej z osobą, której dane są przetwarzane i gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją , jeżeli wyłączną podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez administratora niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Przekazanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i umownym.
 13. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania swoich danych osobowych a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości świadczenia usług z zakresu  profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, zabezpieczenia społecznego, leczenia, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.
 14. W stosunku do osób, których dane osobowe są przetwarzane Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania   decyzji w tym profilowania.

Iwanowice Dworskie

Maszków