Opieka zdrowotna w szkole

NFZ przypomina o opiece zdrowotnej w szkole. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą. Profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna zwykle w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – znajdującym się na terenie szkoły.

Świadczenia pielęgniarki/higienistki obejmują:
- świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywane i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych,
- świadczenie grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,
- kierowanie postępowaniem przesiewowym raz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
- czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
- udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć, 
- doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
- udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Pielęgniarka szkolna opiekuje się dziećmi w młodzieżą szkolną do ukończenia ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Dzieci realizujące obowiązek rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego na terenie szkolnym są objęte opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną.

Pielęgniarka albo higienistka szkolna m.in. wykonuje i interpretuje testy przesiewowe, które pozwalają w porę wykryć nieprawidłowości w zakresie:
- rozwoju fizycznego (pomiary wysokości i masy ciała) z określeniem współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI),
- układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej,
- zniekształceń statycznych kończyn dolnych,
- zeza (Cover test, test Hirschberga),
- ostrości wzroku,
- widzenia barw,
- słuchu (badanie orientacyjne szeptem),
- ciśnienia tętniczego krwi.

Ponadto, wykonując testy przesiewowe pielęgniarka szkolna dokonuje orientacyjnej oceny ucznia w zakresie statyki ciała oraz wad wymowy.

Terminy wykonania badań bilansowych i testów przesiewowych:
- roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
- klasa III szkoły podstawowej,
- klasa V szkoły podstawowej,
- klasa I gimnazjum,
- klasa I szkoły ponadgimnazjalnej,
- ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej do ukończenia 19 roku życia.

Profilaktyczne badania lekarskie (bilanse zdrowia) dzieci i młodzieży szkolnej do kończenia 19 roku życia, a także obowiązkowe szczepienia ochronne wykonują lekarze do których osoby te są zadeklarowane.
Szczegółowy opis badań oraz testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych zawarty jest w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1248, z późn. zm.).

Dziecko chore przewlekle lub niepełnosprawne w szkole wymagające na co dzień określonych zabiegów wykonywanych w szkole – znajduje się również pod opieką pielęgniarki szkolnej. Na podstawie zlecenia lekarskiego i w kontakcie z lekarzem POZ ucznia – pielęgniarka szkolna, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, realizuje zabiegi i procedury medyczne konieczne do wykonania u ucznia podczas pobytu w szkole.

W sytuacjach nagłych, jeśli stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor szkoły lub pielęgniarka zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych.

Dokumentacja medyczna ucznia. Twoje dziecko w szkole ma prowadzoną kartę zdrowia ucznia. Prowadzi ją pielęgniarka/higienistka szkolna na zasadach określonych w przepisach dokumentacji medycznej. W karcie zdrowia ucznia wypisywane są informacje na temat pomiaru wysokości i masy ciała ucznia, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, badania ostrości wzroku i słuch oraz wykonywanych testów przesiewowych do wykrywania zeza i zaburzeń układu ruchu (skoliozy, kifozy piersiowej, koślawości kolan, stóp płasko-koślawych). W karcie zdrowia ucznia wpisywane są również informacje na temat przebytych chorób, problemów zdrowotnych, szkolnych, społecznych i kwalifikacji do wychowania fizycznego, a także obserwacje pielęgniarki i wywiady środowiskowe. Tak jak w przypadku dokumentacji medycznej rodzic ma prawo do odpłatnego skopiowania karty zdrowia ucznia.

Jeśli uczeń zmienia szkołę, dokumentację medyczną ucznia odbierają opiekunowie prawni lub faktyczni ucznia i przekazują szkole przyjmującej ucznia. Po zakończeniu kształcenia przez ucznia, pielęgniarka lub higienistka szkolna przekazują indywidualną dokumentację medyczną ucznia lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, który na co dzień się nim opiekuje w poradni POZ.

Uczeń w sanatorium. Leczenie uzdrowiskowe dzieci trwa cały rok, a uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych mogą korzystać z nauki w sanatoriach. NFZ ma obowiązek zapewnić w pierwszej kolejności wyjazdy w ferie i wakacje uczniom szkół ponadgimnazjalnych. To jedyna grupa uczniów poniżej 18 roku życia, która nie może kontynuować nauki podczas pobytu na kuracji.

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia. Każdy rodzić, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (np. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, zlecenia, prowadzi działalność gospodarczą, jest rolnikiem ubezpieczonym w KRUS, itd.) ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenie zdrowotnego tych członków rodziny, którzy nie posiadają własnego tytułu do ubezpieczenia. Takim członkiem rodziny jest również dziecko. Obowiązek taki nakłada Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Nieprawdą jest, że dziecka nie trzeba zgłaszać do ubezpieczenia, bo do 18 roku życia i tak „leczy się za darmo”. Taka możliwość dotyczy tylko tych dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia i nie mogą zostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców bądź opiekunów. Świadczenia zdrowotne są finansowane wówczas z budżetu państwa, pod warunkiem, że dziecko jest obywatelem polskim lub uzyskało w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. C lub ostawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia? Rodzic/opiekun musi poinformować swojego płatnika składek (pracodawcę, ZUS, KRUS, itp.) o dziecku, które należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Ma na to 7 dni, np. od dnia utraty zatrudnienia przez dotychczas zgłaszającego rodzica, czy utraty obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia przez studiujące dziecko (zakończenia stosunku pracy) jeśli to dziecko nie ukończyło 26 roku życia. Płatnik składek dokonuje zgłoszenia na formularzu ZUS ZCNA. Informacja o zgłoszeniu trafi poprzez ZUS/KRUS do Centrali NFZ, a dane na temat ubezpieczenia członka rodziny pojawią się w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.

Jeśli rodzice są zarejestrowani jako bezrobotni, powinni zgłosić dzieci do ubezpieczenia w Urzędzie Pracy.

Jeżeli dziecko nie ma jeszcze przyznanego nr PESEL, to do 3 miesiąca życia świadczenia mi udzielone mogą byś rozliczone w oparciu o nr PESEL jego rodzica/opiekuna, który jest zobowiązany do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zmiana pracy a ubezpieczenie dziecka. Jeśli rodzic zmienia pracę, zostaje wyrejstrowany przez „starego” pracodawcę z ubezpieczenia zdrowotnego wraz z członkami swojej rodziny i zgłaszany ponownie przez „nowego”. Musimy więc pamiętać, aby zgłosić u nowego pracodawcy członków rodziny do ubezpieczenia.

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia wygasa w przypadku:
- ustania tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby, która zgłosiła dziecko – np. ustanie pracy. Dlatego ważne jest aby zgłosić u nowego pracodawcy ponownie członków rodziny – w tym dzieci do ubezpieczenia,
- zaprzestanie kontynuowania nauki przez dziecko pomiędzy 18 a 26 rokiem życia, jesteśmy zobowiązani do poinformowania o tym swojego płatnika,
- ukończenia przez uczące się dziecko 26 lat,
- skreślenia z listy uczniów/studentów między 18 a 26 rokiem życia, jesteśmy zobowiązani do poinformowani o tym swojego płatnika,
- uzyskaniu tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. dorosłe dziecko zostaje zatrudnione i zyskuje własne ubezpieczenie zdrowotne; student zatrudniający się na umowę o pracę, niezależnie od długości trwania tej umowy).